POLITYKA PRYWATNOŚCI - PPHU BETINEX BEATA TOMASZEWSKA

W związku z rozpoczęciem stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "Rozporządzenie" lub "RODO") niniejszym informujemy co następuje.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Beata Tomaszewska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „BETINEX” z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 91/93, NIP: 726-037-68-00 (dalej: „Administrator”).

 2. W sprawach ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Administratorem pisemnie na adres siedziby, o którym mowa powyżej, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: betinex@betinex.com.pl

 3. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO w stosunku do Państwa danych osobowych podanych przez Państwa na potrzeby zawarcia i wykonania umowy najmu lokalu.

 4. Administrator zbiera Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa lub od osób, z którymi Państwo zamieszkują w wynajmowanych lokalach. W przypadku lokali komercyjnych dane są zbierane bezpośrednio od Państwa jako najemców albo od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami, a ewentualnie z publicznie dostępnych rejestrów np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego itp. Zakres przetwarzanych danych w przypadku ich zbierania nie bezpośrednio od Państwa lecz od podmiotu trzeciego obejmuje informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy Administratorem a takim podmiotem.

 5. Administrator jako Wynajmujący przetwarza Państwa dane osobowe:

  1. w celu wykonania i na podstawie umowy najmu z Państwem zawartej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Przysługuje Państwu w każdej chwili prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla Administratora prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne Wynajmującemu do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową najmu, czyli przez 3+1 lat od końca roku, w którym umowa najmu wygasła lub została rozwiązana, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest przewidziany przez Administratora na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem korespondencji, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  1. pracownicy Administratora zajmujący się obsługą kadrowo-płacową u Administratora;

  2. podmioty zewnętrzne w stosunku do Administratora, tj.:

 • DORADZTWO PODATKOWE-dr Sławomir Sobaniec z siedzibą w Łodzi (90-301), ul. St. Wigury 8 lok. 19, zajmujący się na podstawie zawartej z Administratorem umowy obsługą księgowo-podatkową i kadrowo-płacową Administratora w zakresie niezbędnym do dokonywania czynności rachunkowych wynikających z realizacji umowy najmu;

 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Radek z siedzibą w Łodzi (90-428) przy al. Kościuszki 56 lok. 1, zajmujący się na podstawie zawartej z Administratorem umowy o obsługę prawną Administratora w zakresie niezbędnym do rozwiązywania problemów prawnych wynikających na tle realizacji umowy najmu;

 • podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej na rzecz Administratora, w związku z potrzebą wysyłania korespondencji elektronicznej;

 • biura informacji gospodarczej, o których mowa w umowie najmu, w zakresie niezbędnym do dokonania wpisu Najemcy w rejestrach dłużników prowadzonych przez te podmioty w celu dochodzenia zaległości od Najemcy;

 • podmioty świadczące usługi techniczne na rzecz Administratora, w związku z potrzebą dokonywania napraw, konserwacji, przeglądów okresowych, remontów, czyszczenia.

 1. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  5. prawo do przenoszenia danych;

  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji umowy najmu i odmowa podania danych osobowych może stanowić podstawę odmowy zawarcia umowy najmu lub podstawę do jej rozwiązania.

 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany, w tym nie jest poddawane profilowaniu.

« powrót
PPHU Betinex
ul. Gdańska 91/93,
90-613 Łódź
NIP 726-037-68-00

Sekretariat:
tel.: 42 637 57 03
fax: 42 637 36 03
e-mail: betinex@betinex.com.pl